Posted on 20 de enero de 2022 in

Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 24 de maig de 2019 per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels programes formatius de formació professional del sistema educatiu que s’han d’impartir durant el curs 2019-2020 en la modalitat d’alternança amb l’activitat a l’empresa, anomenada formació professional dual

2024-02-24 06:16:22